Hemsedal kommune Fysio- og ergoterapi

Fysioterapeut 100 % stilling

Fysioterapeut 100 % stilling

Frå 1. februar og til 31.desember 2023 har vi ledig 100% stilling som fysioterapeut i Hemsedal kommune. 

Fysioterapitenesta inngår i helse- og omsorgsetaten i Hemsedal kommune. Vi har p.t. 3,7 årsverk som fysioterapeut, og 1 årsverk som ergoterapeut, i tillegg er det 150 % driftstilskot tilknytta tenesta. Helse og omsorgstenestene er i utvikling, og er i endring både organisatorisk og tverrfagleg. Vi har mykje sektorovergripande samarbeid både kommunalt, interkommunalt og med spesialisthelsetenesta. Vi har eit godt fagmiljø i etaten med varierte arbeidsoppgåver og eit godt og triveleg arbeidsmiljø. 

Arbeidsoppgåver vil mellom anna vere:

 • poliklinisk undersøking og behandling av generell muskel og skjelettproblematikk
 • rehabilitering og habilitering av ulike pasientgrupper, pasientar på institusjon og heimebuande
 • drifte ulike behandlingsgrupper
 • opptrening og rehabilitering av pasientar med skader, etter operasjonar eller sjukdom
 • deltaking i tverrfaglege grupper og ansvarsgrupper

Kvalifikasjonar:

Vi søkjer etter en fysioterapeut med offentleg godkjent autorisasjon og gjerne med erfaring frå kommunehelsetenesta. Det er ønskjeleg med kompetanse og erfaring innan fagfelta; generell rehabilitering, muskel og skjelett, geriatri, ortopedi, nevrologi og barn og unge.

Det blir lagt vekt på faglege kvalifikasjonar og praksis i høve til arbeidsoppgåvene. I tillegg blir det lagt stor lagt vekt på interesse og personlege eigenskapar. Søkjaren må ha sertifikat og god norsk skriftleg og munnleg framstillingsevne. 

Vi ønskjer oss ein kollega som:

 • har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, både fagleg og tverrfagleg
 • kan jobbe tidvis under stort arbeidspress og tempo
 • tek ansvar, er løysningsorientert og kreativ
 • er fagleg engasjert med fokus på kvalitet
 • er fleksibel og sjølvstendig
 • medverkar til eit positivt arbeidsmiljø, både fagleg og sosialt

Krav til dokumentasjon:

Det er ved tilsetjing krav om politiattest jf. helse- og omsorgstjenesteloven. De som ansettes i stillinger innen helse og omsorg kan bli pålagt å ta MRSA og tuberkulose prøve.

Det er krav om dokumentasjon og vitnemål fra tidligere arbeidserfaring og utdanning for riktig innplassering i stillingskode og fastsetting av lønn. Lønnsansiennitet blir satt til 0 år inntil dokumentasjon er levert og vurdert.

Generell informasjon:

 • løns- og arbeidsvilkår etter gjeldande lov- og avtaleverk
 • medlemskap i Kommunal landspensjonskasse (KLP) / Statens pensjonskasse
 • vi oppfordrar til likestilling og rekruttering av arbeidstakarar med ulik bakgrunn jf HA § 7

Søkjarlister er offentlege jf. offentleglova §25. Dersom du ynskjer at søknaden ikkje skal verte offentleggjort må du krysse av og grunngje dette i søknadsprosessen. Om dette ikkje blir tatt til følge vil du som søkjar bli varsla, og du kan da velje å trekke din søknad før søkjarlista bli utarbeida.

Vi ser fram til å motta din søknad og ønskjer deg velkommen som søkjar her hos oss i Hemsedal kommune.

Del på:

Fylke:

 • Viken

Jobbtype:

Engasjement

Heltid/Deltid:

Heltid

Søknadsfrist:

31.01.2023

Tiltredelse:

1.2.2023

Arbeidssted:

Fysio- og ergoterapien

Kontaktpersoner:

Adresse:

Hemsedalsvegen 2889 3560 Hemsedal